B1 er et nivå som kommer etter A2. På dette nivå lærer man en del ny grammatikk og utvider ordforråd ved å lese mer avanserte tekster og diskutere disse, både skriftlig og muntlig. Neste nivå er B2. Det er betydelig høyere enn B1. Både etter B1 og etter B2 er det mulig å ta sertifiseringsprøve. I forkant av sertifiseringsprøve kan man ta tentamen.

Om B1-nivå
(ТРКИ 1/sertifikatnivå 1)

 • Forkunnskaper: «Ta russisk nybegynnerkurs» til Zoia Nikolskaia og «Ta russisk i nivå A1» av samme forfatteren, Z. A. Nikolskaias Tabeller i fonetikk og grammatikk, russiske adapterte tekster mm
 • Hvor: Majorstuveien 13 A, i våre lokaler. og i zoom

Dette kurset er for deg som har tatt nybegynnerkurs og kurs A-1 (alle tre trinn),  A2 og 1 semester i B1 ved Språkskolen russisk.no &Metodius. Har du studert russisk et annet sted, ta vår online test for å finne ut om det er en riktig gruppe for deg.

I slutten av fullført kurs i dette nivå kan man avlegge test i sertifikatsnivå 1. Sertifikat nivå 1 (på russisk ТРКИ-1, innenfor europeisk testnavnsystem B1).

Påmeldingskjema

Klikk her og meld deg på med vårt påmeldingsskjema!

Krav i ordforråd

 1. Ordforråd: 2.300 gloser
 2. Emner for muntlig og skriftlig monolog:
  1. Om seg selv og sin familie
  2. Arbeid og/eller studier
  3. Om utdannelse i Russland og i Norge
  4. Fremmedspråk
  5. Levemåte
  6. Fritid
  7. Om Oslo og stedet hvor man er født
  8. Generellt om geografi, økonomi, historie og kultur i Norge og i Russland
  9. Kjente personer innenfor kultur og vitenskap i Russland og i Norge
  10. Naturen og menneseket. Økologi.

Krav i fonetikk, prosodi, grammatikk, syntaks

 1. Kunne skrive for hånd og på data, kjenne igjen bokstavene skrevet for hånd og på trykk.
 2. Kunne uttalereglene
 3. Kunne intonere
  1. påstand (это дом).
  2. spørsmål med spørreord (что это?)
  3. spørsmål uten spørreord (это там?)
  4. spørsmål med alternativ (это там или здесь?)
  5. presiserende spørsmål  – gjentagelse av ordet som man trenger å bekrefte eller avkrefte)
  6. spørsmål med konsjunksjonen «a» type а у вас?
  7. oppramsing (у нас есть карандаши, ручки, тетради, учебники, словари)
  8. krav (сделайте так)
  9. spørre om tjeneste (не могли ли бы вы … /помогите мне, пожалуйста…/ можно вас попросить …)
  10. tiltale (Наташа, скажите, …)
  11. utrop (Отлично!)
  12. uavsluttet setning (я хотела только ….)
  13. følelsesmessige reaksjoner (как это хорошо!)
 4. Kunne om ordets struktur: stamme (prefiks, rot og suffiks) og endelse.
 5. Suffikser for å danne substantiv-ец, -ист, -тел(ь), -чик, -ент, -ант, -ник, -ств(о), -ост(ь), -аций(а), -ени(й)е, -изм, -к-, -ок
 6. Adj. suffikser: -ан-,-енн-, -к-, -ив-, -ивн-, -ист-, -н-, -ов-/-ев-, -ск-
 7. Verbale prefikser: в-, вы-, за-, до-, из-/ис-, на-, о-, от-, пере-, при-, про-, по-, под-, раз-/рас-, с-, у-
 8. Verbale suffikser: -ну-, -а-, -ва-, -ыва-/-ива-
 9. Adverbiale suffikser: -ой, -ом, -ью, -а, -е, -и, -о.
 10. Adverb som blir dannet med hjelp av prefikset по- og suffikset -ему (по-моему etc)
 11. Verb
  1. verbstammer
  2. verbklasser
  3. uregelmessige verb
  4. -e/-ё og и-konjugasjoner
  5. aspekt
  6. tid: nåtid, fortid, framtid
  7. refleksive verb
  8. konjunktiv
  9. diatese (passiv og aktiv)
  10. partisipp
  11. gerundium
  12. bevegelsesverb
 12. Substantiv
  1. kjønn (3)
  2. kasus (6)
  3. tall (2)
  4. animat/inanimat
 13. Personlig pronomen
 14. Upersonlig pronomen
 15. Adjektiv
  1. kort
  2. lang
 16. Tallord
  1. grunntall
  2. ordenstall
 17. Adverb
 18. Preposisjoner og kasus som disse styrer
 19. Konjunksjoner og konjunksjonsord
 20. Partikler: ведь, же, не, ни, ли, неужели, разве
 21. Hovedsetninger med subjekt og verbal type мы читаем
 22. Setninger med bare verbal type холодно
 23. Setninger med bare subjekt type весна.
 24. Setninger
  1. men sideordnende konjunksjoner и, но, или
  2. med underordnende konjunksjoner где, когда, что, потому что, кто, куда, который
  3. uten konjunksjoner type он хороший человек, это все знают.
  4. med både med og uten konjunksjoner он хороший человек, это все, кто с ним работал, знают.
 25. Аverbialer i både enkle og komplekse setninger

Påmeldingskjema

Klikk her og meld deg på med vårt påmeldingsskjema!