Beskrivelse av hva du skal kunne av grammatikk, hva slags emner du skal kunne å føre samtale om med mere.

 1. Sertifikat B2 (ТРКИ-2) Krav
  1. kommunikaiv kompetanse:

  1. situasjoner og emner hvor man skal kunne å
   1. tiltrekke oppmerksomhet;
   2. starte en samtale;
   3. holde samtalen i sjakk;
   4. endre retning/emne i samtalen;
   5. avslutte samtalen på en måte som passer situasjonen;
   6. hilse;
   7. presentere seg selv;
   8. presentere andre:
   9. ta avskjed i samsvar med sosiale roller til samtalepartnere;
   10. takke;
   11. be om unnskyldning;
   12. gratulere;
   13. kondolere;
   14. ønske lykke til;
   15. invitere
   16. oppfordre
   17. å gjøre noe;
   18. be samtalepartner om:
   19. be om tjeneste;
   20. gi råd;
   21. foreslå noe;
   22. ønske noe;
   23. befale noe;
   24. påpeke noe;
   25. vare på en oppfordring og;
   26. uttrykke samtykke/uenighet;
   27. tillate;
   28. forby;
   29. imotsi;
   30. tvile;
   31. love;
   32. forsikre
   33. garantere
   34. vekke forhåpninger;
   35. spørre om informasjon angående
    1. begivenheter og fakta,
    2. vilkår,
    3. årsaker,
    4. konsekvenser,
    5. muligheter,
    6. sannsynlighet
    7. behov;
   36. kunne;
   37. finne ut;
   38. legge til;
   39. presisere;
   40. spørre ut;
   41. forklære;
   42. kunne uttrykke og spørre om andres
    1. ønske,
    2. behov,
    3. hensyn,
    4. ønsker (hva man foretrekker),
    5. mening,
    6. antagelse,
    7. underrettelse (om vedkommende er informert);
   43. kunne si at man
    1. godkjenner,
    2. roser,
    3. bebreider,
    4. fordømmer/ ta avstand fra
    5. kladnrer, kritiserer
   44. kunne gi uttrykk for:
    1. rettferdiggjørelse
    2. forsvar
    3. beskyldelse
   45. uttrykke sin mening og finne ut andres meninger om
    1. forhold mellom det man diskuterer og normalen
    2. noe er formålstjenlig
    3. effektivitet
    4. mulighet/umulighet
    5. noe er sannt
    6. noe er sannsynlig etc
   46. å si
   47. hva man foretrekker
   48. at man er fornøyd eller misfornøyd
   49. at man er forbauset
   50. at man er nyskjærrig
   51. at man er likegyldighet
   52. at man beundrer noe
   53. at man ble skuffet
   54. at man er irritert
   55. at man er tilbøyelig/ikke tilbøyelig å foreta seg noe
   56. at man er glad/trist
   57. at man er interessert
   58. at man frykter noe
   59. at men er urolig
   60. at man er bekymre
   61. at man har håp
  2. Kunne orientere seg og få realisert sine intensjoner i samsvar med sin sosial status i følgende sosiale og psykologiske situasjoner, både når man selv er deltaker i en av de nedenfor nevnte situasjonene eller når man diskuterer disse:
   1. i bank, på legesenter, i forsikringsselskap, på restaurant, på buss/tog/trikkt etc
   2. på teater, på kino, i klubb, på utstilling, på museet, bibliotek
   3. i administrasjon, i skattetilsyn, i biltilsyn (ГАИ), i bank (hvis man skal ordne noe av rettslig art) etc
  3. EMNER FOR MUNTLIG OG SKRIFTLIG MONOLOG:
   1. selvbiografi
   2. privatliv
   3. familie
   4. arbeid
   5. ferie
   6. mann og kvinne
   7. foreldre og barn
   8. reise
   9. fritid
   10. hobby
  4. Å ha ordforråd for å forstå tekster og kunne føre samtale innenfor følgende områder:
   1. mennesket og samfunnet
   2. mennesket og politikken
   3. mennesket og økonomien
   4. mennesket og vitenskapen
   5. mennesket og kunsten
   6. mennesket og naturen
   7. jordkloden er vårt felles hus
   8. åndelig utvikling av menneskeligheten
   9. mennesket og verdensrommet
  5. Teori
   1. Kunne uttalereglene, kunne sjønnskrift, kunne gjenkjenne og bruke 7 typer IK
   2. Vite hva er stamme, endelse, prefiks, suffiks.
   3. Kunne betydninger av
    1. suffikser som danner substantiv med betydning av
     1. yrke, nasjonalitet, egenskaper:
      -ец-, -ист-, -тель-, -чик-, -ент-, -ант, -ник-
     2. egenskaper, handling, måter:
      – ств(о), -ость, -аци(я), -ени(е), -ани(е), -изм, -к-, -ок-
    2. suffikser som danner adjektiv:
     -ан/ян, -енн-, -к, -ив, -ивн, -ист, -н, -ов/ев, -ск
    3. verbale sufikser -ыва-/-ива-, -ва-, -ну-, -а-, -и-;
   4. Kunne betydninger av verbale prefikser:
    в-, вы-, из-/из-, на-, о-, от-, пере-, при-, про-, по-, под-, раз-/рас-, с-, у-
   5. Kunne kjenne igjen adverbial som
    1. slutter på: -ой, -ом, -ью, -а, -е, -и, -о;
    2. som er laget etter modell по-…-ему.
   6. Om substantiv skal du kunne betydninger av kasus med og uten preposisjoner:
    1. кто? что?
     Доцент Петрова заболела. Издание серии «Жизнь замечательных людей»
    2. кого? чего?
     1. Чтение текста отменили.
     2. Я жду помощи.
     3. Мы не слышали шума.
     4. Замечания коллег мне интересны.
     5. Пение артиста всем нравится
     6. Надо купить лекарство от гриппа
     7. Он помог нам из жалости.
     8. Отец улыбнулся от радости.
     9. Мы не гуляли из-за дождя.
    3. кому? чему?
     1. На площади стоит памятник Пушкину .
     2. Тане надо спросить друзей. Автобусу здесь не проехать.
     3. Мы готовимся к экзаменам.
     4. Он равнодушен к музыке.
     5. Мы занимаемся русским языком по понедельникам.
    4. кого? что?
     1. Сестру в самолете укачивает
     2. Выпей чашку чая.
     3. Спортсмены проехали тысячу километров.
     4. Он выучил язык за год.
     5. Студент взял книгу на неделю.
     6. Экзамен будет через месяц.
     7. Поезд на Москву уходит через час.
    5. кем? чем?
     1. Он руководит кафедрой.
     2. Мы восхищались спектаклем.
     3. Брат говорил басом.
     4. Сюда мы приехали поездом.
     5. Вечерами я люблю гулять.
     6. Я сижу перед окном.
     7. Магазин за углом.
     8. Мы поговорим за обедом.
     9. Мы с братом обсудили эту проблему.
     10. Трудно сказать с уверенностью.
    6. ком? о чём?
     1. В детстве она много болела.
     2. Мать всегда заботится о детях.
   7. Om adjektiv:
    1. kvalitative og relative
    2. lange og korte
    3. samordning med substantiv i tall, kasus og kjønn
    4. kasusbøyning
    5. gradbøyning: komparativ og superlativ
    6. korte former: styreforhold (рад Вам, рад за Вас, доволен Вами)
   8. Pronomen
    1. betydning, bøyning og bruk av:
     1. personlige pronomen (я, ты, …)
     2. spørrepronomen (какой? чей? сколько? почему?кто? что? где?
      куда? когда?)
     3. relative pronomen (какой, чей, кто, что, …)
     4. eiendomspronomen (мой, твой, …)
     5. nektende pronomen (никто, ничто, никакой, ничей, нисколько, нигде, никуда, негде, некуда, некогда)
     6. ubestemte pronomen (некто, нечто, некий, некоторый, несколько, кое-кто, кое-какой, кто-то, кто-нибудь, какой-нибудь)
     7. самый, всякий, все, всё, каждый)
   9. Verb
    1. infinitiv
    2. personlige former
    3. aspekt
    4. modus
    5. diatese
    6. tid
    7. refleksive verb
    8. kasus-styring
    9. transitive-intransitive verb
    10. partisipp, partisippkonstruksjon
    11. gerundium, gerundiumskonstruksjon
   10. Tallord:
     1. grunntall
     2. ordenstall
      1. 2, 3, 4 + G entall
      2. 0, 5 – + G flertall
   11. Adverb:
    1. tids- (вовремя, завтра, теперь, всегда, недавно, сейчас, …)
    2. steds- (оттуда, здесь, …)
    3. måte- (аккуратно, громко, тихо, целиком, внимательно, …)
    4. grad- og mengde- (много, очень, совсем, всего, почти…)
    5. spørre- og relative (где, куда, откуда…)
    6. nektenede (никогда, нигде, никуда…)
    7. ubestemte (где-то, куда-то, кое-где, куда-нибудь, …)
    8. gradbøyning (глубокий – глубже, хорошо – лучше)
   12. Preposisjoner, betydning, synonimiske forhold:
    1. в
    2. для
    3. из
    4. до
    5. за
    6. к
    7. над
    8. о/об/обо
    9. от
    10. перед
    11. по
    12. при
    13. с
    14. у
    15. через
    16. кроме
    17. мимо
    18. около
    19. после
    20. среди
    21. в течение
    22. по мере
    23. благодаря
    24. немостря на
   13. Konjunksjoner, betydninger, synonimer
    1. и
    2. а
    3. но
    4. да
    5. хотя
    6. если
    7. чтобы
    8. потому что
    9. не только … но и…
    10. если.. то…
   14. Partikler, betydniner:
    1. не
    2. ни
    3. ли
    4. же
    5. бы
    6. то
    7. ну
    8. лишь
    9. ещё
    10. разве
   15. Syntaks
    1. typer setninger utfra forhold til virkeligheten:
    2. fortellende
    3. spørrende
    4. oppfordrende B. nektende
    5. setningenes struktur:
     1. med både subjekt og predikat:
     2. med bøyelig verbform;
     3. uten bøyelig verbform
     4. uten grammatisk subjekt
     5. med komponenter som har begrensnigner i betydning
      1. med bare enten subjekt eller predikat:
      2. med bøyelige verbform
      3. uten bøyelig verbform
    6. Logisk og grammatisk subjekt:
     1. Студент читает.
     2. Никто не отвечает.
     3. Доцент Сергеева будет завтра.
     4. Молодёжь – наше будущее.
     5. В сборнике напечатан ряд статей.
     6. В моей коллекции около 100 компактдисков.
     7. До спектакля осталось 5 минут.
     8. Ивану надо идти к врачу.
     9. У него есть сестра.
     10. Сестру укачивает.
     11. Меня тошнит.
     12. Статья переведена им (переводчиком)
    7. Kongruens mellom subjekt og predikat:
     1. Студент закончил рассказ.
     2. Студенты закончили рассказ.
     3. Заканчивай скорей! Заканчивайте скорей!
     4. Мы пришли послушать певца.
     5. Отец начал работать в 8 утра
     6. Скоро студенты станут специалистами.
     7. Ваши выводы представляются спорными.
     8. Мы пришли на урок первыми.
     9. Во время перерыва можно пообедать.
     10. Туда нельзя ходить.
     11. Душно.
     12. В классе сегодня душно.
     13. Мне здесь душно.
     14. План составлен Игорем
     15. Я рад встретиться с Вами.
     16. Вы должны извиниться перед ним.
     17. Наш климат благоприятен для сердечников.
     18. Эта работа такая трудная.
     19. Эта статья интереснее.
     20. Мне не открыть эту дверь.
     21. Ему ехать и ехать.
     22. Президент прибыл с визитом в Америку
    8. Uttrykksmåter av ulike logiske forhold i setninger:
     1. objekt:
      1. kasusformene uten og med preposisjoner (Мне интересна твоя тема. Я не согласен с тобой.)
      2. infinitiv (Я прошу Вас молчать)
      3. attibutt:
       1. samordnet bestemmende ledd (этот вопрос, какой-нибудь человек)
       2. usamordnet bestemmende ledd (цена на товар, лицо у мужчины)
       3. infinitiv (Решение уехать не оставляет Сергея)
       4. adverbialer:
        1. rom:
         1. Памятник стоит у реки.
         2. Мы гуляем по парку.
         3. Мы шли берегом реки.
         4. Оттуда ничего не видно.
        2. tid:
         1. Кафе работает до вечера.
         2. Наши занятия начинаются после обеда, 20 октября.
         3. По вторникам я хожу в бассейн.
         4. Мы виделись недавно.
         5. Изучая тоерию, надо помнить о практике.
        3. årsak og følger:
         1. Мы опоздали из-за тебя.
         2. Я взял твою книгу по ошибке.
         3. Испугавшись, он остановился.
        4. vilkår:
         1. При помощи друзей он многого добился.
         2. Встав пораньше, ты успеешь дописать статью.
        5. mål
         1. Сходи в магазин за хлебом.
         2. Я взял почитать роман известного писателя.
        6. handlingsmåte
         1. Он говорил с улыбкой.
         2. Мы приехали поездом.
         3. Сын слушает нас внимательно.
         4. Читать лёжа вредно
     2. Direkte og indirekte tale:
      1. Rettskrivingsregler ved innføring av direkte tale
       1. Он говорит: «Я не хочу туда ехать.»
      2. Kunne gjøre direkte tale til indirekte tale ved hjelp av konjunksjoner, konjunksjonsord, partikler, predikater, personlige pronomen, endring i ordstilling.
    9. Ordstilling:
     1. Nøytral ordstilling:
      1. subjekt – predikat (om handling)
      2. predikat – subjekt(om person)
      3. determinant – predikat – subjekt (omstendighetene for noe som har skjedd)
     2. Innen en enkel frase er ordsstilling avhengig av type frase:
      1. большая книга,
      2. доброта матери,
      3. читать книгу,
      4. быстро ответить,
      5. очень красиво.
    10. Aktuelisering av et bestemt setningsledd og ordsstilling:
     1. Когда вернулся Игорь? – Игорь вернулся поздно.
     2. Кто вернулся поздно? Поздно вернулся Игорь.
    11. Typer setninger som består av to eller flere hovedsetninger eller hovedsetning med bisetninger:
     1. konjunksjonale: 2 eller flere hovedsetninger er knyttet til hverandre med konjunksjoner: и, да (=и), но, а, или, либо, однако etc)
     2. subjunksjonale: 1 hovedsetning med 1 eller flere bisetninger som, avhengig av betydning, blir knyttet til hovedsetning med hjelp av subjunksjoner:
      1. что, чтобы, ли, кто, как, …
      2. который, какой, чей, где, куда,
       когда, …
      3. когда, пока, пока не, до того как, после того как, по мере того как,
       прежде чем…,
      4. если, если бы, раз…
      5.  так как, потому что, поэтому, благодаря тому что, из-за того что, ибо ..
      6. чтобы, для того чтобы
      7. хотя, несмотря на то что, …
     3. Transformasjon: man skal kunne omdanne:
      1. partisippkonstruksjoner til bisetninger og vice versa
      2. gerundiumskontruksjoner til bisetninger, til substantiv med preposisjon i riktig kasus og til infinitivkonsktruksjon og vice versa;
      3. aktive konstruksjoner til passive
  6. Man skal kunne bruke grammatiske enheter innenfor riktige stiler, og
   vite hva slags:

   1. predikat blir brukt i vitenskapelige tekster
   2. faste verb og subst/adj-kombinasjoner i avistekster
   3. struktur i saklig prosa (kunne dele teksten riktig i avsnitt, bruke infinitiv riktig, bruke tids- og stedsadverbialer riktig)
   4. kunne taleformler
  7. Ordforråd: 10 000 ord, av disse 6000 skal kunne brukes aktivet og skal sikre kommunikasjon i ovennevnte emnekrets og situasjoner.